Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, AKME Sp. z o. o. Sp. k. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  AKME Wojciech Pałejko Sp. k.
  ul. Poloneza 89B,
  02-826 Warszawa
  tel. (22) 853 50 69 / fax (22) 853 50 71
  e-mail: akme@akme.com.pl

  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338569

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przedmiotu umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora, wynikającym z prowadzonej działalności gospodarczej i realizacji umów, w ramach których Pani/Pana dane zostały powierzone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Administrator w zakresie realizacji zawartych umów przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, NIP.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy administratora w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na podstawie stosownego upoważnienia, a także inne podmioty, z którymi administrator współpracuje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. obsługa w zakresie usług IT).

 5. Źródłem pochodzenia przetwarzanych danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą bądź inny podmiot, od którego dane administrator pozyskał na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (za zgodą osoby, której dane dotyczą lub na innej podstawie prawnej).

 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub relacji handlowych, lecz nie krócej niż do upływu terminów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może również wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy. Brak podania stosownych danych uniemożliwi administratorowi wywiązanie się z warunków umowy.

 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.